PRIVACYBELEID

Brahman Bracelets respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website, met name hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben we een beleid opgesteld dat volledige transparantie biedt aan onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, de doelen ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

Als u aanvullende informatie nodig heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere trackingapparaten accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of trackingcookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortdurende bezoek van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en gaat u akkoord met het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we op onze website een andere methode hebben voorzien om cookies te accepteren.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoek aan onze website, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Definities

 1. Website (hierna: "Website") www.brahmanbracelets.com.
 2. Verwerkingsverantwoordelijke (hierna: "de verwerkingsverantwoordelijke"): Brahman Bracelets, gevestigd aan de Dubbele buurt 26, 1165MG Halfweg, Nederland, KvK-nummer: 78092922.

Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, opmerkingen, illustraties (geanimeerd) beeldmateriaal, video's, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen, en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op intellectueel eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke, is ten strengste verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als afstand van enig recht om de inbreuk plegende partij te vervolgen.

Artikel 4 - Beheer van de website

Voor het beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:

 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette
 • de website tijdelijk ontoegankelijk maken om updates uit te voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enig falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van zijn functionaliteiten wordt veroorzaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding maakt met onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige juridische stappen tegen u:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn
 • voor schending van de voorwaarden van dit privacybeleid
 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die aan u of derden of uw apparatuur ontstaat als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website, en u zult zich onthouden van enige daaropvolgende (juridische) actie tegen de verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Als de verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaropvolgende schade van u te vorderen.

Artikel 6 - Verzameling van gegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Brahman Bracelets en (een) externe verwerker(s).
 2. Persoonsgegevens betekenen alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene').
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verwerkingsverantwoordelijke gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden opgenomen in een (elektronisch) register.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, sub b van de AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via contact@brahmanbracelets.com.
 3. Elke aanvraag moet worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.
 4. Binnen één maand na de ingediende aanvraag ontvangt u een antwoord van ons.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van schending van enige wet of regelgeving waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de persoonsgegevens verzameld door de verwerkingsverantwoordelijke nodig hebben, worden deze aan hen verstrekt na een expliciet en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet langer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid vallen.
 2. Als bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verwerkingsverantwoordelijke de verplichte aard van deze informatie aangeven bij het vragen van deze gegevens.

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Als u deze niet (meer) wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: contact@brahmanbracelets.com.
 2. Uw persoonsgegevens worden niet door onze partners gebruikt voor commerciële doeleinden.
 3. Als u tijdens het bezoeken van onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, moet u zich onthouden van het verzamelen, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkenen. De verwerkingsverantwoordelijke is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 - Gegevensbewaring

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard gedurende de door de wet bepaalde duur.Artikel 12 - Afbeeldingen en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden product op onze website worden getoond.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. De rechtbank in het rechtsgebied waar de verwerkingsverantwoordelijke zijn vestigingsplaats heeft, heeft de exclusieve bevoegdheid als er een geschil ontstaat met betrekking tot deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 12 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Contact, contact@brahmanbracelets.com.